Obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

MODESTIA, s.r.o.
se sídlem Praha 7 - Holešovice, Přístavní 1347, PSČ 17000
identifikační číslo: 25062191
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46292
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.modestia.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MODESTIA, s.r.o. , se sídlem Praha 7 - Holešovice, Přístavní 1347, PSČ 170 00, identifikační číslo: 25062191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C , vložka 46292 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.latkovna-modestia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování mimo území České republiky je kupující vždy individuálně kontaktován za účelem dohody o způsobu doručení, a přepravné je účtováno dle tarifu zvolené přepravní společnosti.

 2.4. Pro objednávání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupujícímu je umožněno doplňovat objednávku, dokud není prodávajícím fyzicky připravena k odeslání.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením výzvy k úhradě objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, že kupující neuhradí fakturu v termínu splatnosti.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na   telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900222812/2010 vedený u Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle nabízených způsobů.

3.3. Kupní cena je splatná do 7dnů od data vystavení faktury.

3.4. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud v rámci slevové akce není nabídnuta i tato možnost.

3.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu pro zasílání korespondence (vráceného zboží) prodávajícího Modestia, s.r.o. Radlická 220, 158 00 Praha 5, či na adresu elektronické pošty prodávajícího stockertova.petra@modestia.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

AdresátModestia,s.r.o.

Radlická 220, 158 00 Praha

 e-mail: stockertova.petra@modestia.cz  

Oznamujiže tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení kupujícího

Adresa kupujícího

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-           má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
-          zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-          je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a
-          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Nadměrné či dlouhodobé opotřebení výrobku nebo opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním, nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese pro zasílání korespondence (vráceného zboží) Modestia, s.r.o. Radlická 220, 158 00 Praha nebo na e-mailové adrese stockertova.petra@modestia.cz, kde Vám odpovíme na Vaše dotazy.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajišťována v souladu s platnou legislativou. Zásady zpracování osobních údajů najdete níže. V těchto zásadách naleznete informace, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro zasílání korespondence (vráceného zboží) Modestia, s.r.o. Radlická 220, 158 00 Praha 5, adresa elektronické pošty prodávajícího stockertova.petra@modestia.cz.

 

V Praze dne 1. 10. 2020

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MODESTIA, s.r.o. se sídlem Praha 7 Holešovice, Přístavní 1347, PSČ 17000 identifikační číslo: 25062191 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46292 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: MODESTIA, s.r.o., Přístavní 1347, Praha 7, 17000
email: modestia@modestia.cz
telefon: +420 602 181 814

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

            2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1. Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů.

 1. a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. b) Zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které potřebujeme v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, platební údaje, e-mailovou adresu a telefonický kontakt, IČ a DIČ je-li odběratelem podnikatelský subjekt, adresa sídla nebo místa podnikání, identifikační údaje zástupce nebo jiné kontaktní osoby. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.
 3. c) Vaše e-mailová a facebooková adresa slouží jako Váš identifikátor a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Do Vaší pošty Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na Vámi vybraném místě. Telefonický kontakt je využíván výhradně k bližší specifikaci objednávky nebo k urychlenému vyřízení.
 4. d) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro marketingové účely. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, platforma pro odesílání newsletteru, údaje potřebné k vyřízení Vaší objednávky nebo zaslání newsletteru v rámci oprávněného zájmu správce. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů výše uvedených. Aktuální seznam poskytovatelů služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů: Zásilkovna, a.s., Česká pošta, s.p. , PPL CZ s.r.o., SmartSelling a.s., Google Inc., Seonet Multimedia, s.r.o. , Seznam.cz, Facebook Inc.
 5. e) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

2.2. Formulářové údaje

Na našich webových stránkách www.modestia.cz můžete využít kontaktní formulář, kde uvedete své údaje, vaše sdělení, případně dotaz. Osobní údaje ve formulářových polích slouží výhradně k naší reakci nebo odpověď na vaše sdělení či dotaz. Tyto údaje již dále nezpracováváme.

2.3. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

 1. a) Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení v rámci oprávněného zájmu správce.
  b) Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru odhlásit. Odhlášení z odběru newsletteru můžete provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru nebo zasláním žádosti o výmaz Vašich osobních údajů na petra@modestia.cz.
 2. c) V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

2.4. Cookies

Při procházení našich webových stránek používáme cookies. Účelem zpracování v případě cookies je zajištění funkčnosti webu a analýza návštěvnosti. Příjemcem cookies je vedle správce i společnost Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu můžeme nabídnout lepší služby. Nepoužíváme žádné nástroje k profilování našich zákazníků. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

            3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů v datových úložištích a úložištích v listinné podobě proti ztrátě a zničení, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Zejména ochranou přístupů oprávněných osob zabezpečených heslem, antivirovým programem s aktualizacemi, určením pověřených osob.

3.2. Doba uchovávání

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu 10 let od uplynutí záruční doby na zboží. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, daňovými a účetními předpisy. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3.3.   Práva subjektů údajů

 1. a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 2. b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat omezení osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

 

V Praze 1. 10. 2020